Przybylski, Liz, University of California, Riverside, United States