Whiteley, Sheila Margaret, University of Salford, United Kingdom