Winston, Emma, Goldsmiths, University of London, United Kingdom